Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 

    1.          Wydział Kryminalny

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć dochodzenia

Książka wyjazdów

Ewidencja sprzętu i materiałów

 

2.      Wydział Prewencji

Książka przebiegu służby dyżurnego KPP

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr interwencji

Dziennik telegramów wchodzących do dyżurnego KPP

Dziennik telegramów wychodzących od dyżurnego KPP

Dziennik podawczy

Książka zadań doraźnych i poleceń służbowych

Książka wydawania broni

Książka kontroli zewnętrznej

Książka kontroli wewnętrznej

Ewidencja kluczy

Książka dotycząca imprez masowych

Teczka meldunków informacyjnych

Książka odpraw

Teczka analiz i stanu bezpieczeństwa

Teczka harmonogramów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji

Teczka planów szkolenia i doskonalenia zawodowego

Rejestr cudzoziemców

 

3.      Ogniwo Ruchu Drogowego

Rejestr wydanych notatników służbowych

Książka służby

Rejestr kolizji drogowych

Rejestr druków Mrd 5/1 osób zamieszkałych na terenie jednostki

Rejestr druków Mrd 5/1 osób zamieszkałych poza terenem jednostki

Rejestr podręczny Mrd 5/1

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr skierowań na badania lekarskie

Rejestr kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

Teczka dowodów rejestracyjnych cudzoziemców

 

4.      Rewir dzielnicowych

Ewidencja wyników pracy dzielnicowego

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Książka służby rewiru dzielnicowych

Rejestr wydanych notatników służbowych

Rejestr protokołów z odpraw do służby obchodowej dzielnicowego

 

5.      Sekretariat

Rejestr delegacji służbowych

Ewidencja otrzymanych kart Mrd 5/1

Rejestr odpraw

Książka kontroli zewnętrznej

Rejestr przepisów Komendanta Powiatowego Policji

Rejestr przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji

Rejestr przepisów Komendanta Głównego Policji

Dziennik ewidencji wykorzystanych dokumentów

Rejestr w sprawach dowodów osobistych

Rejestr przyjętych interesantów

Rejestr skarg i wniosków

 

6.      Kadry

Dziennik podawczy kandydatów do służby

Rejestr przepisów

Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich

Rejestr rozkazów wydanych przez Komendanta KPP w Łosicach

Rejestr rozkazów otrzymanych

Rejestr postępowań dyscyplinarnych

Rejestr zawieszonych w czynnościach

Rejestr spraw karnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr wydarzeń nadzwyczajnych

Rejestr wydanych skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej

Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Rejestr postępowań wyjaśniających

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne

Rejestr odstąpienia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Rejestr przeprowadzonych z policjantami rozmów dyscyplinujących

Rejestr postanowień o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

Rejestr innych postanowień Komendanta w sprawach dyscyplinarnych

 

7.      Stanowisko ds. informacji niejawnych 

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony inf. niejawnych

Rejestr postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających

 

8.      Stanowisko ds. Informatyki 

Rejestr kart Mrd5/1 sporządzonych na kierujących zamieszkałych na terenie działania jednostki oraz kart informacyjnych przesłanych z sądów

Rejestr policyjnej poczty elektronicznej przychodzącej

Rejestr policyjnej poczty elektronicznej wychodzącej

Ewidencja dysków i rejestratorów rozmów

Rejestr pracy dialogowej z CBD PESEL

 

9.      Stanowisko ds. zaopatrzenia 

Rejestr spisów akt

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Rejestr wydatków mieszkaniowych

Ewidencja urlopów

Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kat. A

Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kat. B

Rejestr protokołów brakowania materiałów kat. B

Rejestr protokołów brakowania materiałów kat. BC

 

     10.    Stanowisko ds. transportu

Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie służbowych pojazdów samochodowych

Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego

Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu magazyn paliw i smarów oraz sprzęt warsztatowy

Książka ewidencji sprzętu materiałów w jednostce użytkującej

Rejestr szkód

 

     11.    Stanowisko ds. BHP

Rejestr wypadków w służbie funkcjonariuszy Policji

Rejestr wypadków pracowników cywilnych przy pracy

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2009
Data modyfikacji 25.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Zalewski
Osoba udostępniająca informację:
mgr Michał Samocki
Osoba modyfikująca informację:
asp. Tomasz Zalewski
do góry